Neživotné poistenie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie vedomostí o produktoch poisťovní v oblasti neživotného poistenia, ako sú napr. cestovné poistenie, poistenie domácností, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenia. Do neživotného poistenia spadajú aj rôzne druhy pripoistení, ako sú poistenie pre prípad úrazu, trvalých následkov úrazu, invalidity spôsobenej úrazom, poistenie kritických chorôb. Tento predmet rozvíja aj zručnosti v modelovaní výšky poistného v oblasti neživotného poistenia, ako aj v modelovaní výšky technických rezerv, ktoré sú poisťovne povinné vytvárať na základe zákona o poisťovníctve.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor