Poistné a sporivé systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie prehľadu o vývoji a formovaní sociálneho a zdravotného poistenia v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie a získanie schopností komparácie poistných systémov, ako aj oboznámenie sa s poistným systémom v Slovenskej republike a jeho subsystémami, so systémom starobného dôchodkového sporenia, ako súčasťou sporiacich schém a získanie základných znalostí v oblasti aktuárskeho modelovania jednotlivých dôchodkových systémov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor