Diplomový seminár

Vyučujúci: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s cieľom, spracovaním a formou diplomovej práce ako i s prípravou prezentácie DP.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor