Diploma seminar

Vyučujúci: Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s cieľom, spracovaním a formou diplomovej práce ako i s prípravou prezentácie diplomovej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor