Financie územnej samosprávy

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je osvojiť si vedomosti súvisiace s postav. financií úz. samospráv v systéme ver. financií, podstatou financov. úz. samospráv so zameraním na jednotlivé súčasti fin. systému samospr. územných celkov a vzťahov rozpočtov úz. samospráv k iným zložkám ver. rozpočtov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor