Contemporary Society and Business

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Semináre sú založené na autentických dokumentoch z médií, ktoré odrážajú aktuálne spoločenské a ekonomické dianie v súčasnej spoločnosti a jej dynamické premeny a zároveň zachytávajú aj špecifické črty rôznych sociokultúr. Práca sa zameriava na prezentovanie aktuálnych problémov spoločenského a ekonomického diania a diskusiu o nich, vyjadrovanie vlastného stanoviska k nim, čím študent dostáva priestor na ďalšie rozvíjanie slovnej zásoby, jazyka, diskusných zručností a kritického myslenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra