I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Vyučujúci: Cole David, MFA, PhD. - anglický jazyk
Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk
Strnádová Petra, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Valihorová Marta, PaedDr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť vedomosti a zručnosti cudzieho jazyka potrebné pre komunikáciu v ekonomických disciplínach, s dôrazom na odbornú slovnú zásobu, čítanie odborných textov, ústny a písomný prejav na úrovni B2 až C1 tak, aby študent bol schopný študovať v cudzom jazyku a uplatniť sa na pracovnom trhu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra