II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Vyučujúci: Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk
Valihorová Marta, PaedDr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu: Rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku potrebné v špecifických situáciách spoločenského a hospodárskeho života; rozšíriť odbornú ekonomickú slovnú zásobu, ktorá sa v posledných semestroch BŠ zameriava na cestovný ruch.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra