Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Skupiny podnikov a medzinárodné daňové inžinierstvo (vo FJ)

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Výsledky vzdelávania: študent a. použije vedomosti na vyhľadávanie, spracúvanie a triedenie informácií o základoch a dôsledkoch daňovej harmonizácie b. na základe získaných poznatkov je schopný orientovať sa v aktuálnych otázkach súvisiacich s daňovými aspektami európskej integrácie c. aplikuje svoje vedomosti na to, aby v praxi identifikoval vplyv medzinárodných dohôd na otázky zdaňovania nadnárodných spoločností d. posúdi praktické uplatňovanie vybraných legislatívnych nástrojov Európskej únie pri riešení medzinárodnej spolupráce v daňových otázkach  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta