Základy matematiky

Garant predmetu:
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Medveďová Petra, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zopakovať a doplniť základné vedomosti zo stredoškolskej matematiky, ktoré sú potrebné k zvládnutiu predmetov Matematika a Štatistika. Predmet je určený predovšetkým absolventom stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí majú slabšie matematické základy zo strednej školy. Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať základné poznatky zo stredoškolskej matematiky pri štúdiu matematiky na vysokej škole, používať základný matematický aparát, vypočítať primerané typy úloh a zdôvodniť ich riešenie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor