Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Teória a manažment cestovného ruchu 1.

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si vybrané poznatky z teórie a manažmentu cestovného ruchu a vedieť ich primerane aplikovať pri riešení témy dizertačnej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor