Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Správne právo

Vyučujúci: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si podstaty a terminológie všetkých základných inštitútov správneho práva ako práva verejnej správy, porozumieť jeho postaveniu v systéme práva a v medziodvetvových súvislostiach. Osvojené vedomosti vedieť použiť pri analyticko-syntetickom riešení modelových príkladov z praxe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta