Ekonómia verejného sektora

Garant predmetu: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
 
Cieľ predmetu: Vymedziť podstatu a obsah verejného sektora v trhovej ekonomike, analyzovať predmet a metódy používané pri skúmaní príčinných súvislostí efektívneho fungovania verejného sektora, objasniť prierezový, odvetvový a podnikový prístup pri hodnotení verejného sektora.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor