Strategický manažment služieb

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zvýšiť erudíciu študentov v metódach a technikách tvorby a realizácie stratégie v sektore služieb. Osvojiť si typológiu, obsahovú a formálnu stratégiu službách. Rozvinúť tvorivé myslenie v oblasti tvorby, realizácie a kontroly strategického myslenia a manažmentu v službách.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor