Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Psychológia

Vyučujúci: Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD., MBA
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základnú psychologickú terminológiu s dôrazom na poznatky z aplikovaných psychologických disciplín, ktoré využije pri získavaní vedomostí a zručností z ostatných spoločenskovedných disciplín. Analyzovať a interpretovať psychologické javy, najmä tie, ktoré súvisia s ekonomickým správaním jednotlivca a s jeho zaradením do sveta práce. Aplikovať získané teoretické psychologické poznatky pri vykonávaní manažérskych funkcií na základnom a strednom stupni riadenia. Posúdiť výkonové a osobnostné predpoklady zamestnancov a na základe toho voliť vhodné motivačné nástroje a prístupy. Hodnotiť seba samého (sebapoznanie, sebahodnotenie), flexibilne reagovať na meniace sa podmienky trhu práce (self-management).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta