Ekonómia služieb

Garant predmetu: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Aplikovať teórie ekonómie služieb a komparatívnych metód na makroúrovni. Objasniť makroekonomické súvislostí službových ekonomík z pohľadu globalizácie, medzinárodnej špecializácie, pridanej hodnoty, inovácií, produktivity a výkonnosti odvetví služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor