Priestorová ekonomika

Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z ekonomickej teórie o poznatky z priestorového usporiadania ekonomiky. Rozvíjať ekonomické myslenie založené na teoretickom základe priestorovej ekonomiky a naučiť ako aplikovať jednotlivé teórie priestorovej ekonomiky pri riešení vecných a ekonomických problémov rozvoja územia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor