Sociálne služby

Vyučujúci: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Analyzovať zložitosť sociálno - ekonomických vzťahov a procesov konštituovania a zabezpečovania sociálnych služieb, charakterizovať deetatizáciu a decentralizáciu služieb, ekonomickú efektívnosť heterogénnych poskytovateľov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor