Diplomový seminár - EVS a EZ

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si metodiky práce na projekte, ktorý má formu diplomovej práce, obhajovanej pred komisiou pre záverečné štátne skúšky. Nadobudnutie zručnosti pri vypracovaní hypotéz riešenia, formulovaní cieľov, zostavení štruktúry práce, pri vypracovaní jednotlivých častí práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor