OZNAMY - Štátne záverečné skúšky

 

Vážené študentky, Vážení študenti,

v zmysle termínov uvedených v harmonograme štúdia 2021/22 máte možnosť v čase od 7. februára do 28. februára 2022  navrhovať vlastné témy záverečných prác, ktoré by ste chceli riešiť pre vaše úspešné absolvovanie 1. alebo 2. stupňa štúdia . Podmienkou takéhoto návrhu je, aby navrhovaná téma bola v súlade s profilom absolventa študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie a akceptovaná vedúcim záverečnej práce, ktorého oslovíte s Vaším návrhom. Témy záverečných prác pre akademický rok 2022/2023 vypisované učiteľmi zaradenými na študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie budú k dispozícii v AISe po ich schválení garantom študijného programu od 1. apríla 2022.

http://www.ef.umb.sk/ef/images/tlac.png

Záverečné práce

 

A) zverejnenie tém pre akademický rok 2022-23

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejní Katedra financií a účtovníctva

v systéme AIS 1. apríla  2022 pre študentov študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie.

Témy sú navrhnuté učiteľmi katedier: KFÚ, KKMaIS, KEMP, KE a KOJK.

 

B) prihlásenie sa na témy záverečných prác pre akademický rok 2022-23

 

Prihlásenie sa na tému záverečnej práce pre študenta je možné do 30. júna 2022 na základe elektronickej komunikácie

s vedúcim zverejnenej záverečnej práce pre ich potenciálne riešenie. Vedúci záverečnej práce má právo po vzájomnej dohode

so študentom prihlásiť ho na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 30. júna 2022.

 

 

FBI_Zaradenie_studentov_do_komisii_ISS_FBI_máj_2023.pdf (15. 5. 2023 9:35:21)
Metodické usmernenie k ŠS BŠ 2022/2023 (28. 3. 2023 10:37:07)
Metodické usmernenie k ŠS IŠ 2022/2023 (28. 3. 2023 8:23:18)
Návrh oponenta záverečnej práce (5. 2. 2019 16:58:22)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ