2015 Južné Slovensko (Field Trip)

   Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Economics of Tourism Businesses v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

   V tomto roku sme ho organizovali už v piatykrát. Pozornosť sme tentokrát zamerali na južné Slovensko (v minulosti sme skúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava). Predmet „Terénne cvičenie“ je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelený do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch. Náplňou predmetu v letnom semestri je overenie si výsledkov sekundárneho prieskumu v praxi a vypracovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach.

   V dňoch 2. až 6. mája 2015 sa deväť študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a traja študenti z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. zúčastnili na terénnom cvičení. Počas piatich dní sme navštívili Dunajskú Stredu, Šamorín, Dunajský Klátov, Orechovú Potôň, Podhájsku, Hurbanovo, Ostrihom, Štúrovo, Vyšehrad, Komárno, KolárovoNitru. Absolvovali sme pracovné stretnutia s predstaviteľmi atraktivít cestovného ruchu a s podnikateľmi v cestovnom ruchu. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie v regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.

   V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede sme okrem prehliadky exponátov mali možnosť vidieť proces ich digitalizácie, ktorý nás skutočne zaujal. Veľkým prínosom bola pre všetkých účastníkov aj návšteva novovybudovaného Jazdeckého areálu v Šamoríne, kde nám poskytli informácie o jeho vzniku, činnosti a plánoch do budúcnosti. Prvý deň sme zakončili návštevou termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede.

   Druhý deň sme začali prehliadkou kolového vodného mlynu v Dunajskom Klátove, ktorý je aj so svojím okolím vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu. Následne sme si prehliadli Czajlik Ranch a jeho rekreačné a voľnočasové aktivity. Pre všetkých účastníkov bola nesporne veľkým zážitkom návšteva profesionálneho motoristického areálu Slovakia Ring v Orechovej Potôni. Počas prehliadky sme mali možnosť vidieť nielen preteky v priamom prenose, ale aj diskutovať s riaditeľom riadiaceho centra, nahliadnuť do zákulisia areálu a študenti si mohli vyskúšať, aké je to sedieť v skutočnej formule.

   Návštevou termálneho kúpaliska v Podhájskej sme začali tretí deň cvičenia. Pán riaditeľ nám ukázal všetky priestory kúpaliska a vysvetlil organizačné, ekonomické a technické zabezpečenie jeho prevádzky. Z Podhájskej sme sa presunuli do Hurbanova, kde nás obohatila návšteva hvezdárne spolu s prednáškou o jej činnosti a aktivitách. V popoludňajších hodinách sme ešte absolvovali prehliadku maďarského mesta Ostrihom a Ostrihomského dómu.

   Počas štvrtého dňa sme podľa plánu uskutočnili výstup na Vyšehrad, kde sme študentom z Nemecka vysvetlili jeho historický aj súčasný význam. Následne si študenti pripravili výklad o pamiatkach Štúrova, ktorý sme spojili s prehliadkou tohto mesta. Večer sme ešte navštívili Hotel Chateau Belá. Tu sme mali dohodnutú jeho prehliadku spojenú s ozrejmením histórie a súčasného stavu. Po prehliadke hotela nasledovala prehliadka areálu a pivníc, ktorú sme spojili s degustáciou vína a odborným výkladom.

   Posledný deň sme sa na ceste z južného Slovenska do Banskej Bystrice ešte zastavili v Komárne, kde si slovenskí študenti pripravili informácie o Nádvorí Európy, komárňanskom námestí, rímskom lapidáriu a bašte. Tieto informácie prezentovali zahraničným študentom počas prehliadky mesta. Cestou sme ďalej navštívili  Múzeum vodného mlynárstva a vodný mlyn v Kolárove. Cvičenie sme ešte doplnili o dve návštevy v Nitre. Prvým bolo stretnutie v Nitrianskom samosprávnom kraji s predstaviteľmi Odboru cestovného ruchu. Skúmané územie totiž patrí práve pod tento Vyšší územný celok. Druhú návštevu sme absolvovali v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu. Diskutovali sme o situácii, ktorú sme počas semestra analyzovali a následne sme si ju overili návštevou daných miest. Zaujímali nás informácie o ich súčasných a plánovaných aktivitách, ale aj o príležitostiach a bariérach rozvoja. Študenti tiež poskytli niekoľko návrhov a odporúčaní na zlepšenie súčasnej situácie.

   Počas piatich dní prieskumov v na južnom Slovensku, diskusií s predstaviteľmi subjektov zainteresovaných na jeho rozvoji sme získali cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach. 

   Na záver by sme sa chceli poďakovať najmä doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD. za odborné vedenie celého predmetu, pomoc pri tvorbe programu a kontakty s významnými odborníkmi z praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytických štúdií, plánovanie itinerára a sprevádzanie v cudzom jazyku. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho by sme sa chceli poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problematike rozvoja cestovného ruchu, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri organizovaní nášho pobytu.

 

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Zuzana Lencsésová

Foto: Ing. Tomáš Gajdošík


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš