Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Vedecký seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii založený profesorom Rudolfom Zimkom organizuje Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Seminár je určený študentom, doktorandom a učiteľom EF UMB a tiež záujemcom z iných fakúlt UMB a ďalších vysokoškolských inštitúcií. Cieľom seminára je oboznamovať sa s najnovšími kvantitatívnymi metódami, použiteľnými vo výučbe odborných ekonomických predmetov, pri riešení výskumných problémov a tiež prezentovať vlastné vedecké výsledky. Na seminári vystupujú doktorandi a učitelia fakulty a pozvaní odborníci z významných univerzít na Slovensku a v zahraničí. Seminár sa koná obvykle v piatok raz alebo dvakrát mesačne mimo obdobia prázdnin. Odborným a organizačným garantom seminára je RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.(miroslav.huzvar@umb.sk).

Seminár sa realizuje s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov..

Plánované termíny seminárov:

Seminár bude pokračovať v letnom semestri 2019/2020, program v súčasnosti pripravujeme a zverejníme na tomto mieste.

Realizované semináre (akademický rok 2018/19):

3. 5. 2019 - Lukáš Lafférs (FPV UMB): Mediation Analysis and Sensitivity to Identifying Assumptions
16. 4. 2019 - Agnieszka Gill-Swiderska (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities): What mathematics can do in the space weather studies? (prednáška na FPV UMB)
29. 3. 2019 - Tomáš Löster (VŠE Praha): Praktická aplikace shlukové analýzy v různých oborech
23. 11. 2018 - Martin Boďa (UMB): Štatistické analýzy v DEA
26. 10. 2018 - Martin Boďa (UMB): Štatistické analýzy v DEA
10. 10. 2018 - Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham): A Frontier-based System of Incentives for Units in Organisations with Varying Degrees of Decentralisation
9. 10. 2018 - Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham): Assessing the Cost-Effectiveness of University Academic Recruitment and Promotion Policies

Realizované semináre (akademický rok 2017/18):

4. 5. 2018 - Milan Křápek (SVŠE Znojmo): Využití statistických metod při určování a srovnávání efektivity muzeí
13. 4. 2018 - M. Boďa, E. Zimková (UMB): Improved model of financial intermediation and its sensitivity analysis
6. 4. 2018 - M. Boďa (UMB): Outliery v DEA
16. 3. 2018 - M. Boďa (UMB): A simple model of financial intermediation with an application to the Slovak banking sector
9. 3. 2018 - M. Hužvár (UMB): Obmedzenia hodnôt vstupov a výstupov v DEA
16. 2. 2018 - M. Hužvár (UMB): Dualita v optimalizačných DEA úlohách
26.1.2018 - M. Boďa (UMB): Rozšírenie Hicksovho-Moorsteenovho indexu pre meranie zmien v úrovni produktivity na viacročné obdobia
23.1.2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (5. časť)
16. 1. 2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (4. časť)
12. 1. 2018 – M. Hužvár (UMB): Úvahy o sklzoch vstupov a výstupov v DEA
9. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (3. časť)
15.12.2017 – M. Hužvár (UMB): Smerové miery efektívnosti
1. 12. 2017 – M. Hužvár (UMB): Non-discretionary variables in DEA
1. 12. 2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (2. časť)
24.11.2017 – M. Grausová (UMB): Alternatívne metódy pre zoradenie rozhodovacích jednotiek
24.11.2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (1. časť)
10.11.2017 – M. Hužvár (UMB): Superefektívnosť


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena