Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválila plán zasadnutí na rok 2018, v zmysle ktorého sa zasadnutia uskutočnia:

február/marec 2018

jún/september 2018

november/december 2018

 

O presnom termíne zasadnutia Vedeckej rady EF UMB budú členovia vedeckej rady informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánka s materiálmi bude členom vedeckej rady rozposlaná najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela