Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Plán zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020: 

február - apríl 2020             

jún - september 2020

november - december 2020   

 

O presnom termíne zasadnutia budú členovia vedeckej rady informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánku s materiálmi na rokovanie vedeckej rady obdržia členovia vedeckej rady najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 7. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela