Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Plán zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2023: 

 

 

O presnom termíne zasadnutia budú členovia vedeckej rady informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánku s materiálmi na rokovanie vedeckej rady obdržia členovia vedeckej rady najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid