Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Akreditované študijné programy

Študijné programy študijného odboru Ekonómia a manažment ponúkané EF UMB pre 3. stupeň štúdia

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

cestovný ruch

D

PhD.

3

Banská Bystrica

cestovný ruch

E

PhD.

4

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom/nemeckom jazyku

D

PhD.

3

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom/nemeckom jazyku

E

PhD.

4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

D

PhD.

3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

E

PhD.

4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

D

PhD.

3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

E

PhD.

4

Banská Bystrica

financie

D

PhD.

3

Banská Bystrica

financie

E

PhD.

4

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

D

PhD.

3

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

E

PhD.

4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

D

PhD.

3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

E

PhD.

4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

D

PhD.

3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

E

PhD.

4

Banská Bystrica

Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 10. 2019 | Aktualizoval: Balážová Ingrid