Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Akreditované študijné programy

Študijné programy študijného odboru Ekonómia a manažment ponúkané EF UMB pre 3. stupeň štúdia

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

cestovný ruch

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

cestovný ruch

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom jazyku

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom jazyku

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

        D

     PhD. 

       3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

financie

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

financie

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

        D

     PhD.

       3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

        E

     PhD.

       4

Banská Bystrica

Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid