Úvod > Ponuka >

Študijné pobyty a stáže v zahraničí

V rámci štúdia sa študenti majú možnosť zúčastniť rozličných študijných pobytov v zahraničí na partnerských univerzitách a v rámci viacerých ponúkaných výmenných programov.

Ako sa prihlásiť na program Erasmus +, ako postupovať, aké sú kritériá výberu, podmienky... to všetko nájdete na nasledujúcich stránkach.

V prípade otázok kontaktujte:Mgr. Jana Prašovská

jana.prasovska@umb.sk

Referentka mobilít študentov

Referát medzinárodných vzťahov

Tajovského 10, 1. posch, č. 100

pondelok - štvrtok 8:30 - 12:00

prečítajte si :)

http://ekonomika.etrend.sk/svet/erasmus-ako-zoznamka-tretina-si-nasla-partnera-splodil-milion-deti.html
_____________________________________________________________
Green light for ERASMUS+
More than 4 million to get EU grants for skills and employability!

Erasmus+, the new EU programme for education, training, youth and sport, due to begin in January 2014, was approved in 19 November 2013 by the European Parliament.
Aimed at boosting skills, employability and supporting the modernisation of education, training and youth systems, the seven-year programme will have a budget of €14.7 billion - 40% higher than current levels. More than 4 million people will receive support to study, train, work or volunteer abroad, including 2 million higher education students, 650.000 vocational training students and apprentices, as well as more than 500.000 going on youth exchanges or volunteering abroad. Students planning a full Master`s degree abroad, for which national grants or loans are seldom available, will benefit from a new loan guarantee scheme run by the European Investment Fund. Erasmus+ will also provide funding for education and training staff, youth workers and for partnerships between universities, colleges, schools, enterprises, and not-for-profit organisations.

ERASMUS+ has three main targets:
1. two-thirds of the budget is allocated to learning opportunities abroad for individuals, within the EU and beyond

2. the remainder will support partnerships between educational institutions, youth organisations, businesses, local and regional authorities and NGOs, as well as reforms to modernise education and training and to promote innovation, entrepreneurship and employability.


3. the new Erasmus+ programme combines all the EU`s current schemes for education, training, youth and sport, including the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action and five international cooperation programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and the programme for cooperation with industrialised countries). This will make it easier for applicants to understand the opportunities available, while other simplifications will also facilitate access.

ERASMUS+ who benefits?

- 2 million higher education students will be able to study or train abroad, including 450. 000 traineeships
- 650.000 vocational students and apprentices will receive grants to study, train or work abroa
- 800.000 school teachers, lecturers, trainers, education staff and youth workers to teach or train abroad
- 200.000 Master`s degree students doing a full course in another country will benefit from loan guarantees;
- More than 500.000 young people will be able to volunteer abroad or participate in youth exchanges
- More than 25.000 students will receive grants for joint master`s degrees, which involve studying in at least two higher education institutions abroad;
- 125.000 schools, vocational education and training institutions, higher and adult education institutions, youth organisations and enterprises will receive funding to set up 25.000 `strategic partnerships` to promote the exchange of experience and links with the world of work;
- 3.500 education institutions and enterprises will get support to create more than 300 `Knowledge Alliances` and `Sector Skills Alliances` to boost employability, innovation and entrepreneurship;
- 600 partnerships in sport, including European non-profit events, will also receive funding .

The €14.7 billion budget takes account of future estimates for inflation. Additional funds are expected to be allocated for higher education mobility and capacity building involving non-EU countries; the decision on this additional budget is not expected before 2014.

Erasmus+ includes, for the first time, a dedicated budget line for sport . It will allocate around € 265 million over seven years to contribute to developing the European dimension in sport by helping to address cross-border threats such as match fixing and doping.
It will also support transnational projects involving organisations in grassroots sport, promoting, for example, good governance, social inclusion, dual careers and physical activity for all.

More information : http://ec.europa

___________________________________________________________

Čo je nový program ERASMUS + a v čom sa líši od predchádzajúceho LLP ERASMUS

- Zlučuje všetky predošlé aktivity, ktoré sa realizovaliv rámci programu LLP ERASMUS:
* Erasmus mobility: kľúčová akcia KA1 = vzdelávacia mobilita jednotlivcov:


- Vo všetkých cykloch vysokoškolského vzdelávania, štúdium aj stáže

- Mobilta pedagogických zamestnancov formou vyučovania, asistentských pobytov aj účasťou na vyučovaní

- Mobilita žiakov a učňov formou odborného vzdelávania a prípravy na stáž

- Medzinárodná mobilita vysokoškolských študentov, pedagógov aj zamestnancov z partnerských organizácií v rámci VŠ procesu* Comenius (vzdelávanie pedagogických pracovníkov)

* Erasmus Mundus (podpora spolupráce a mobilít)

* Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) *Grundtvig (vzdelávanie dospelých)

* Jean Monnet (vyučovanie a výskum európskej integrácie)Zmeny voči predchádzajúcemu programu LLP ERASMUS!

1. prísnejšie pravidlá pre všetkých účastníkov programu

2. jednotná dokumentácia pre všetkých účastníkov, ktorá má presné pravidlá a postupy vypĺňania

3. možnosť opakovaného vycestovania na mobilitu pre študentov =

- v každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov mobility spolu ( zratáva sa stáž aj štúdium v každom stupni spolu)

- možnosť cestovať aj pre externistov a absolventov VŠ

- pre študentov je nová forma Learning Agreementu (LA) a pre stážistov rovnako nová forma Training Agreementu (TA), čo je najpodstatnejší a najrozsiahlejší dokument celého programu, má svoju presne predpísanú formu i obsah a spôsob zasielania medzi partnermi!!!

4. zmeny v LA sú možné len vo výnimočných a objektívnych prípadoch, realizujú sa max 2 týždne od podpisu LA, ich následné schvaľovanie ak je nutné sa deje do ďaľších 2 týždňov

5. skrátenie minimálnej dĺžky trvania stáže, z 3 mesiacov na 2 mesiace, max dĺžka ostáva 12 mesiacov

6. Erasmus + umožňuje absolvovať mobilitu aj študentom externého štúdia a stáže aj absolventom VŠ

7. všetci účastníci v aktivitách výučba, štúdium , stáž aj školenia musia byť držiteľmi charty ECHE, zoznam držiteľov:
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Erasmusp1

Zoznam je dôležitý z hľadiska pravidla, podľa ktorého musia mať všetky participujúce inštitúcie v Erasmus+ platnú Erasmus chartu a každá inštitúcia, ktorá mala chartu Erasmus nemusela tiež získať aj ECHE!

pre študentov je ERASMUS + stále:

Mobilita študentov - štúdium

Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov

Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu

Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole

Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny, grant sa prideľujem max na 4,5 mesiaca, tj, 135 dní pobytu na mobiliteMobilita študentov – stáž, prístupná aj pre čerstvých absolventov VŠ

Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii

stáž mäže asbolovovať aj absolvent danej VŠ s tým, že stáž bude ukončneá max 12 mesiacov od konania sa štátnej skúšky

Trvanie: min 2 až max 12 mesiacov, stáž trvá najneskôr do 30. semptembra prislušného akademického roka

uznanie 3 ECTS po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže

Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií

Grant: Výška grantu závisí aj od krajiny a grant sa prideľuje na 90 dní pobytu na stáži pobytu a navštívenej krajiny: Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý:
- je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe
- má trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike.
- je študentom vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, zapísaný do daného ročníka, ktorej bola pridelená charta ECHEZoznamm zaujímavých linkov pre ERASMUS +

• Slovenský portál Erasmus+ http://www.erasmusplus.sk/
• Portál Európskej komisie v slovenčine pre Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm
• Portál bruselskej agentúry EACEA (PIC, projekty KA2) http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
• Kalkulačka vzdialeností pre Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
• Prevodník pôvodných ISCED kódov na nové http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
• Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
• Kódy krajín podľa ISO 3166-2: https://www.iso.org/obp/ui/#search.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 15. 1. 2020 | Aktualizoval: Administrátor