Úvod > Fakulta >

Príhovor dekana

Len ťažko možno nájsť v akademickom prostredí Slovenska veľa ustanovizní, ktoré by sa mohli pýšiť takou dlhou a úspešnou tradíciou ekonomického vzdelávania ako Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – fakulta s viac než štyridsaťročnou tradíciou výchovy ekonomických odborníkov. A to je skutočnosť, na ktorú môžu byť všetci – študenti, absolventi i učitelia – právom hrdí. Počas tohto obdobia vyšlo z brán našej „alma mater“ mnoho úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili doma aj v zahraničí a ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali práve vďaka Ekonomickej fakulte UMB a študijnému programu, ktorý tu vyštudovali. V dnešnej dynamickej dobe sa aj v ekonómii zvyšujú nároky na odbornosť, a preto je v každodennom živote stále väčšou výzvou pre učiteľov aj študentov tieto požiadavky uspokojiť. Dlhoročné skúsenosti s prípravou kvalitných ekonómov spolu s progresívnou adaptáciou študijných programov fakulty na potreby praxe sú však garanciou toho, že naši študenti odchádzajú do praktického života dobre pripravení a je vysoká pravdepodobnosť, že budú už v krátkom čase, tak ako ich predchodcovia, zastávať zodpovedné manažérske pozície. Formálne ale hlavne neformálne pozitívne odozvy absolventov, ako aj zvyšujúci sa dopyt po nich zo strany významných podnikov a inštitúcií je toho dostatočným dôkazom.

Počas celého obdobia štúdia kladieme dôraz na kvalitnú jazykovú prípravu absolventov. Mnohé predmety je možné študovať v cudzom jazyku, niektoré študijné programy ponúkame celé v anglickom jazyku. Spolupráca fakulty so zahraničnými vysokými školami dáva našim študentom široké možnosti absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí.

Nielen štúdium je to, čo mnohých študentov na Ekonomickú fakultu do Banskej Bystrice láka. Naši študenti si vždy popri plnení študentských povinností nájdu dostatočný priestor aj na mimoškolské aktivity, aby čas strávený na Ekonomickej fakulte prežili čo najplnohodnotnejšie ... jednoducho tak, aby na študentské roky venované svojej fakulte dlho spomínali ako na jedno z najkrajších období svojho života.

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
dekan EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 28. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal