Manažment

Akreditovaný študijný program Manažment na bakalárskom stupni štúdia môžete absolvovať na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade. Inštitút má v Poprade už 27 ročnú tradíciu vzdelávania úspešných ekonómov a manažérov.

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Manažment sa uplatňuje ako manažér na nižšej a strednej úrovni riadenia nezávisle na type organizácie z hľadiska jej veľkosti a poskytovaných produktov. V uplatnení v uvedených pozíciách našim absolventom pomáhajú vedomosti najmä z oblasti manažmentu, ekonomiky podniku, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, financií a finančno-ekonomickej analýzy, štatistiky a práva, čím získavajú prehľad tak v teoretických základoch, ako aj praktických aplikáciách uvedených poznatkov.

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Manažment sa uplatňuje napríklad v pozícii vedúceho organizačných jednotiek ako líniový manažér, ako vedúci pracovných skupín – tím líder, schopný dosahovať požadované výstupy kladené na prácu v skupine, ako odborný konzultant alebo interný poradca spracúvajúci podklady pre rozhodovanie vrcholového manažmentu organizácie, ako interný analytik poznajúci základné metódy finančnej a ekonomickej analýzy. Absolvent sa môže uplatniť aj ako samostatne podnikajúci subjekt v oblasti manažmentu.

Okrem výučby v priestoroch inštitútu majú naši študenti možnosť získať prax vďaka podpísanému Memorandu o spolupráci medzi UMB a podnikmi Chemosvit, Passel a Mestským úradom Poprad, v rámci ktorého môžu študenti riešiť seminárne a záverečné práce, zúčastňovať sa exkurzií, stáží a v neposlednom rade, viacerí z našich absolventov našli svoju pracovnú kariéru práve v týchto partnerských organizáciách. Okrem týchto inštitúcií sa naši absolventi uplatňujú v medzinárodných IT spoločnostiach, tatranských hoteloch, bankách a poisťovniach, v automobilových podnikoch aj na ministerstvách. Mnohí ale začali úspešne podnikať s vlastnými nápadmi. Naši študenti môžu tiež samozrejme okrem domácich stáží absolvovať aj zahraničné mobility v rámci programu Erazmus.

V prípade záujmu o náš študijný program neváhajte podať si prihlášku podľa pokynov uvedených na www.ef.umb.sk v časti Uchádzači.

Študijný plán študijného programu MANAŽMENT

Profil absolventa študijného programu MANAŽMENT

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Inštitútu manažérskych systémov v Poprade 

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Manažment (denná) alebo Manažment (externá)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal