Návšteva z podniku Pasell na IMS PP

Dňa 23.3.2016 medzi študentov zavítal manažér kvality zo spoločnosti Pasell Slovakia, s.r.o., ktorá je dodávateľom komponentov pre spoločnosť Whirlpool. Tento priemyselný podnik je dlhodobým partnerom Inštitútu manažérskych systémov pri riešení záverečných prác, exkurziách a optimalizácii procesov priamo v tomto podniku študentmi a zamestnancami našej katedry. Manažér kvality Ing. Roman Stoklasa sa zúčastnil na prezentácii metód analýzy a modelovania podnikových procesov a v úvodnom príhovore ocenil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a ich podnikom.

Visit from Pasell at IMS PP

On 23rd March 2016 a quality manager from Pasell Slovakia, s.r.o., which supplies components for Whirlpool company visited the Institute. This industrial company is a long term partner of Institute of Managerial Systems and cooperates in preparation of final works of the students, excursions and optimization of processes by the students and employees of our department directly in the company.   Roman Stoklasa – a quality manager of the company attended the presentation about the methods of analysis and modelling of company processes and in his initial speech je appreciated the cooperation between the University of Matej Bel and their company.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana