Úvod > Veda a výskum >

Vedecká činnosť

Ekonomická fakulta UMB má ambíciu byť miestom slobodného bádania, ako aj centrom národného a medzinárodného výskumu v prioritných oblastiach. Veda a výskum na Ekonomickej fakulte UMB sa bude orientovať v rokoch 2021 – 2026 vo väzbe na akreditované študijné programy, hlavné smery, priority a politiku vedy MŠVVaŠ SR, a na strategické dokumenty v oblasti vedy UMB a fakulty v rámci základného a aplikovaného výskumu.

Výskumné priority na roky 2021 - 2026 schválila Vedecká rada EF UMB v Banskej Bystrici dňa 25. 06. 2021.

Priložený súbor uvádza garantov jednotlivých priorít a ich anotácie.

Vyskumne priority EF UMB 2021_2026_FINAL.pdf (28. 6. 2021 9:02:53)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid