Úvod > Veda a výskum >

Vedecká činnosť

Veda a výskum na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa bude orientovať v rokoch 2015 - 2020 vo väzbe na akreditované študijné programy, hlavné smery, priority a politiku vedy MŠVVaŠ SR, strategické dokumenty v oblasti vedy UMB a fakulty v rámci základného a aplikovaného výskumu predovšetkým na tieto priority:

1. Financie, bankovníctvo a investovanie v podmienkach globalizácie

2. Inovatívny a udržateľný rozvoj územných celkov

3. Nová sociálno-ekonomická paradigma európskej integrácie

4. Reforma a inovácie vo verejnej ekonomike

5. Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa meniacom prostredí

6. Udržateľný, zodpovedný a kvalitný cestovný ruch na úrovni organizácií a cieľových miest

 

Výskumné priority na roky 2015 - 2020 schválila Vedecká rada EF UMB v Banskej Bystrici dňa 26. 11. 2015.

Priložený súbor uvádza garantov jednotlivých priorít a ich anotácie.

Výskumné priority 2015 - 2020.pdf (10. 5. 2019 8:13:29)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 5. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela