IMS na medzinárodnej vedeckej konferencii

Dňa 27. a 28.4.2016 nás na medzinárodnej vedeckej konferencii Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XI. (http://www.ismpo.sk/konfpokyny/) reprezentovali Ing. Zuzana Závadská, PhD. a študentka Bc. Veronika Korenková. Vo svojom vystúpení s názvom Identifikácia inovačného potenciálu výrobných procesov: prípadová štúdia, poukázali na aplikáciu Totálne produktívnej údržby TPM a rýchleho pretypovania výrobných zariadení SMED na príklade konkrétneho výrobného podniku. Po prezentácii v diskusii reagovali na zaujímavé otázky z auditória konferencie. Svojou prezentáciou poukázali aj na schopnosť zapojenia študentov do projektov aplikovaného výskumu, ktoré na Inštitúte manažérskych systémov realizujeme v spolupráci s hospodárskou praxou.

IMS at international scientific conference

On 27th and 28th April 2016 the Institute was represented at the international scientific conference Entrepreneurship and business activities innovations XI. (http://www.ismpo.sk/konfpokyny/)
Ing. Zuzana Závadská, PhD. and a bachelor degree graduate Bc. Veronika Korenková presented their paper titled Identification of innovative potential of production processes – a case study and they pointed out to application of Totally productive maintenance TPM and a quick retyping of production devices SMED in a specific production company. After the presentation they responded to a few interesting questions asked by the conference audience. By their presentation they also proved abilities of students to participate in projects of applied research which are realized at the Institute in cooperation with economic practice.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana