2016 Západné Slovensko a Južná Morava (Field Trip)

  Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Economics of Tourism Businesses v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

  V tomto roku sme ho organizovali už po šiestykrát. Pozornosť sme tentokrát zamerali na západné Slovensko a južnú Moravu (v minulosti sme skúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava a južné Slovensko). Predmet „Field Trip“ je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelený do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch a hodnotia internetové stránky cieľových miest. Náplňou predmetu v letnom semestri je zostavenie itineráru field tripu, overenie si výsledkov sekundárneho prieskumu v praxi a vypracovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach.

  V dňoch 2. až 6. mája 2016 sa na field tripe zúčastnilo sedem študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a dve študentky z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku ako aj učiteľ z tejto univerzity Christian Nordhorn, pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Počas piatich dní sme navštívili Trnavu, Bratislavu, Pezinok, Červený Kameň, Brezovú pod Bradlom, Brestovec, Myjavu, Sobotište, Lednice, Mikulov a Skalicu. Absolvovali sme pracovné stretnutia s predstaviteľmi atraktivít cestovného ruchu a s podnikateľmi v cestovnom ruchu. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie v regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.

 Prvý deň field tripu sa niesol v duchu pracovných stretnutí, rozhovorov a diskusií s predstaviteľmi OOCR Trnava Tourism, KOCR Bratislava Region Tourism a generálnym riaditeľom Grand Hotela River Park. Náročný deň sme ukončili prehliadkou Malokarpatského múzea v Pezinku. Pre región, ktorý sme navštívili, je charakteristické pestovanie viniča a produkcia vína, čo do istej miery ovplyvnilo aj itinerár. Druhý deň sme začali prehliadkou viníc Elesko spojenú s výkladom o príprave vína, následne sme absolvovali pracovné stretnutie s vedúcimi pracovníkmi združenia Malokarpatská vínna cesta a prehliadku hradu Červený kameň. Potom sme sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, navštívili sme pamätnú izbu Dušana Jurkoviča a jeho dielo, Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Vo večerných hodinách sme sa presunuli na Kopanice pri Myjave.

 Tretí deň sme začali prehliadkou pálenice v Brestovci, pretože pre tento región je charakteristické spracovanie ovocia, z ktorého pripravujú najmä destiláty, džemy alebo ho sušia. V TIC Myjava sme sa dozvedeli o regionálnej značke Kopanice a ochutnali sme typické regionálne produkty. Popoludní sme absolvovali prehliadku gazdovského dvora a navštívili sme Múzeum Samuela Jurkoviča v Sobotišti. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Mikulova v Českej republike.

 Štvrtý deň field tripu sa niesol v duchu návštevy kultúrnych a historických pamiatok. Začali sme prehliadkou Lednického zámku, jeho parku a minaretu. Pokračovali sme návštevou zámku v Mikulove, po ktorej sme mali stretnutie s riaditeľkou TIC Mikulov a prehliadku tradičného vinárstva Tanzberg. V posledný, piaty deň, sme sa vrátili na Slovensko, do Skalice. Začali sme plavbou po Baťovom kanáli, pokračovali prehliadkou mesta a návštevou Záhorského múzea, po ktorej sme sa v popoludňajších hodinách vybrali späť do Banskej Bystrice.

  Počas piatich dní prieskumov na západnom Slovensku a južnej Morave, diskusií s predstaviteľmi subjektov zainteresovaných na jeho rozvoji sme získali cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach.

  Na záver by sme sa chceli poďakovať najmä doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD. za odborné vedenie celého predmetu, pomoc pri tvorbe programu a kontakty s významnými odborníkmi z praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytických štúdií, plánovanie itinerára a sprevádzanie v cudzom jazyku. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho by sme sa chceli poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problematike rozvoja cestovného ruchu, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri organizovaní nášho pobytu.

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
Foto: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš