INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Za celé inžinierske štúdium musí študent získať 120 kreditov:
- 100 kreditov je za študijnú časť,
- 20 kreditov za predmet štátnej skúšky Diplomová práca s obhajobou.

POVINNÉ PREDMETY (blok A) - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať všetky predpísané predmety.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP - blok B):
- študent denného inžinierskeho štúdia študijného programu ERCR_D2n, EMMSP_D2n, FBI_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n a študent externého inžinierskeho štúdia EMMSP_E2n má už v prvom roku v aktuálnom akademickom roku 2020/2021 stanovený blok PVP (bloky PVP) a počas celého inžinierskeho štúdia musí absolvovať všetky PVP predmety zo stanoveného bloku (blokov) PVP a získať tak 30 kreditov za povinne voliteľné predmety. Študent denného inžinierskeho štúdia študijných programov MMB_D2n, MMP_D2n musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných PVP predmetov a získať tak 30 kreditov za PVP. Študent denného a externého inžinierskeho štúdia študijných programov PP_PMS_D2n, PP_PMS_E2n musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných PVP predmetov a získať tak 24 kreditov za PVP.

VÝBEROVÉ PREDMETY (blok C):
- študent denného a externého inžinierskeho štúdia musí počas celého inžinierskeho štúdia získať 16 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka len ako výberový (uvedený v študijnom pláne v bloku C - výberové predmet). Ako výberový predmet si však študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu, príp. predmet inej fakulty. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Upozornenie:

1. Študent denného inžinierskeho štúdia si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

2. Študent externého inžinierskeho štúdia si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 72 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

 

V priložených súboroch je zverejnené vyhodnotenie predzápisu. V súboroch je vyznačené, ktoré VP sa v nasledujúcom roku otvárajú a ktoré nie. Predmety, ktoré sa ponúkajú aj pre budúcoročných prvákov, sú označené "podľa 1. roku". Tieto predmety sa otvoria podľa prejaveného záujmu prijatých uchádzačov (výber predmetov sa uskutoční do konca júla). V druhej polovici augusta bude na internete zverejnené konečné vyhodnotenie VP. Ak študent bude mať zapísané VP, ktoré sa nakoniec neotvorilo, bude si ho môcť zmeniť po zverejnení konečného zoznamu otvorených VP. Bližšie informácie budú zverejnené v druhej polovici augusta 2021.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 2MMB_D2n a 2MMP_D2n

VÝBEROVÉ PREDMETY - DENNÉ ING štúdium BB

POVINNE VOLITEĽNÉ a VÝBEROVÉ PREDMETY - EXTERNÉ ING štúdium BB

POVINNE VOLITEĽNÉ a VÝBEROVÉ PREDMETY - DENNÉ ING štúdium Poprad

POVINNE VOLITEĽNÉ a VÝBEROVÉ PREDMETY - EXTERNÉ ING štúdium Poprad

 

Upozornenia:

1. Pri zápise predmetov nezabudnite na prenesené povinnosti.

2. Skontrolujte si, či sa Vami zvolené VP príp. PVP otvárajú.

3. Študent aktuálneho prvého roku štúdia musí byť do 30. 6. 2021 zapísaný na tému záverečnej práce (v prípade, že chce štúdium v AR 2021/2022 úspešne ukončiť).

4. Predmet Diplomová práca s obhajobou je predmetom štátnej skúšky - študent si ho zapisuje medzi predmety štátnych skúšok (nie do študijnej časti).

5. Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2021 resp. študent, ktorý má predĺžené skúškového obdobie do 31.8.2021 si zapíše predmety na AR 2021/2022, skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2021/2022. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2021, táto možnosť zostáva otvorená. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2021 so svojou študijnou referentkou.

6. Za správnosť zapísaných predmetov zodpovedá študent.

 
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte študijné oddelenie.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia