Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Krátky slovník vedeckých pojmov


Databázy Web of Science (WoS) a Scopus sú multidisciplinárne bibliografické databázy, ktoré patria medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Publikácie zaradené do týchto databáz musia spĺňať stanovené kritéria, a preto sa považujú za významné.
Návod na vstup do databázy Web of Science
Návod na vstup do databázy Scopus

Hirschov index sa používa na hodnotenie vedeckého výskumu. Môže byť použitý pre jednotlivca, časopis alebo inštitúciu. Hirschov index pre jednotlivca udáva, koľko publikácií daného autora dosahuje citovanosť vyššiu ako je číslo poradia publikácie spomedzi všetkých autorových publikácií zoradených podľa citovanosti. Hirschov index pre časopis vyjadruje koľko publikácií daného časopisu (h) dosiahlo najmenej h citácií v celkom období. Hirschov index závisí od použitých databáz (Web of Science, Scopus, Google Scholar), pretože tieto databázy majú rôzne pokrytie publikácií a citácií.
Návod na vyhľadanie Hirschovho indexu pre jednotlivca v databáze Web of Science
Návod na vyhľadanie Hirschovho indexu pre jednotlivca v databáze Scopus
Návod na vyhľadanie Hirschovho indexu pre časopis
Viac informácií o Hirschovom indexe

Impaktovaný časopis je vedecký časopis, ktorý má v databáze Web of Knowledge (časť Journal Citation Report) pridelený impakt faktor.

Impakt faktor (IF) vyjadruje priemernú mieru citovanosti všetkých článkov publikovaných v danom časopise za posledné dva roky. Hodnotí vplyv a kvalitu časopisu.
Návod na vyhľadanie IF časopisu
Návod na porovnanie IF časopisov v konkrétnom odbore
Návod na vyhľadanie IF časopisu a IFM - video
Mediánová hodnota impakt faktora (IFM)
je definovaná ako stredná hodnota impakt faktora pre konkrétny odbor.
Návod na vyhľadanie IFM pre konkrétny odbor

Karentovaný časopis je vedecký časopis, ktorý je registrovaný a spracovávaný službou Current Contents. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents možno považovať za významné v danom odbore, pretože pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov a musia spĺňať stanovené kritériá. Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.
Zoznam karentovaných časopisov v odbore Ekonómia a manažment je možné nájsť v databázach Business Collection a Social and Behavioral Sciencies
Zoznam slovenských a českých karentovaných časopisov

Kritéria na zaradenie publikačnej činnosti do kategórií A – D sú kritéria, ktoré posudzuje Akreditačná komisia pri komplexnej akreditácii činnosti vysokej školy. Význam jednotlivých kategórií je:
    A- špičková medzinárodná kvalita
    B- medzinárodne uznávaná kvalita
    C- národne uznávaná kvalita
    D- ostatné
Kritéria pre zaradenie publikačnej činnosti pre komplexnú akreditáciu v roku 2015 s výhľadom do budúcnosti


Renomované zahraničné vydavateľstvá v zmysle komplexnej akreditácie sú vydavateľstva uvedené v „Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnené v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 201X.

SCImago Journal Rank Indicator (SRJ) je alternatívou pre impakt faktor (IF). Zverejňuje ho portál SCImago Journal and Country rank a umožňuje porovnávať jednotlivé časopisy, krajiny a vedné odbory. Vychádza z údajov z databázy Scopus, ale pre účely hodnotenia publikačnej činnosti na Slovensku nie je smerodajný. SRJ je možné využiť na rýchle porovnanie kvality časopisov v jednotlivých odboroch.
Porovnanie SRJ časopisov pre jednotlivé odbory:
Cestovný ruch
Ekonomika a manažment podniku
Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná ekonomika a služby

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 9. 2016 | Aktualizoval: Administrátor