2016 Konferencia Európske destinácie

 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko organizovali pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica medzinárodnú konferenciu na tému Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií, ktorá sa uskutočnila dňa 29. septembra 2016 v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica. Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Cieľom konferencie bolo prezentovať nové myšlienky, súčasné trendy a príklady dobrej praxe v destinačnom manažmente a marketingu. Na konferencii sa zúčastnilo 100 hostí najmä z kruhov odbornej verejnosti, vzdelávacích inštitúcií, manažérskych organizácií cestovného ruchu a zástupcov samospráv zo Slovenska, Česka, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie a Španielska. Konferenciu otvorila zástupkyňa vedúceho Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. Príhovormi pokračovali primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov, zameraných na príklady dobrej praxe manažmentu a marketingu cieľových miest, význam ocenenia „Európske“ v rozvoji cestovného ruchu a kvalitu a riadenie cieľových miest. So svojimi príspevkami vystúpili viacerí domáci aj zahraniční odborníci, Lívia Lukáčová (MZVEZ SR), Jitka Zikmundová (Linz), Anna Vendrell (Patronat de Turisme, Costa Brava), Maurizio Marello (mesto Alba), Martin Šauer (Masarykova univerzita) Ivan Šulek (Mesto Košice), Lucia Kovačičová (MDVRR SR), Miroslav Dobrota (PARK SNOW Donovaly) a Miroslava Medveďová (EF UMB). Podstatu príspevkov prezentujúcich možno zhrnúť nasledovne:

  • pri tvorbe značky a v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste je dôležité mať spoločný cieľ, s ktorým sa stotožnia všetci, nielen subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu;
  • je potrebné implementovať novovytvorenú značku Slovenska – Good Idea Slovakia do činnosti krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu;
  • na okolité cieľové miesta sa nemôžeme pozerať ako na konkurentov, ale ako na partnerov, s ktorými nás môže spájať spoločná téma alebo produkt;
  • marketing vzťahov, interný marketing a podpora hrdosti a spolupatričnosti miestnych obyvateľov k vlastnému mestu je významným faktorom rozvoja cestovného ruchu;
  • v rozvoji cestovného ruchu treba nadväzovať na staré tradície novými spôsobmi, využívať inovatívne formy komunikácie, sústrediť sa na hodnoty a sprostredkovať pocity a zážitky;
  • status „európske“ výrazne vplýva na rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste a na posilňovanie hrdosti miestnych obyvateľov;
  • slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu môže prispieť k zvyšovaniu kvality služieb na Slovensku.

V závere konferencie bol priestor na diskusiu, ktorú moderovala doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., jej predmetom bol najmä zákon o podpore rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že je nevyhnutné optimalizovať tento zákon a k nemu zorganizovať konferenciu zástupcov akademickej obce a subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku.

Konferencie priniesla množstvo zaujímavých podnetov na tému riadenia a marketingu cestovného ruchu v cieľových miestach a vytvorila platformu pre aktívnu spoluprácu univerzity, mesta a oblastných organizácií cestovného ruchu.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš