Úvod > Fakulta >

Akademický senát

Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. 

Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB má 15 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. 

 

Predsedníčka akademického senátu
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.   KE barbora.mazurova@umb.sk
       
Podpredsedovia akademického senátu
Ing. Tomáš Virdzek, PhD.   VIC tomas.virdzek@umb.sk
Bc. Róbert Škulec     robert.skulec@student.umb.sk
       
       
Členovia zamestnaneckej časti
Ing. Lucia Horvátová   Dekanát lucia.horvatova@umb.sk
Ing. Igor Kollár, PhD.   KKMaIS igor.kollar@umb.sk
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.   KEMP martina.minarova@umb.sk
doc. Ing. Peter Pisár, PhD.   KFÚ peter.pisar@umb.sk
Mgr. Petra Strnádová, PhD.   KOJK petra.strnadova@umb.sk
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.   KCR lubica.sebova@umb.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.   KVEaRR anna.vanova@umb.sk
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.   IMS Poprad katarina.zimermanova@umb.sk
       
Členovia študentskej časti
Zuzana Gerecová     zuzana.gerecova@student.umb.sk
Ing. Izabela Lazurová     izabela.lazurova@umb.sk
Nikola Sekerešová     nikola.sekeresova@student.umb.sk
Bc. Mária Šutová     maria.sutova@student.umb.sk
       
Tajomníčka    
Bc. Darina Janošková     darina.janoskova@umb.sk

 

Zoznam členov Volebnej komisie AS EF UMB na nasledujúce funkčné obdobie 2018 - 2022 nájdete v záložke Volebná komisia AS EF UMB.

       
       
       
       
       

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Mazúrová Barbora