Archív časopisu

(v aktuálnom čísle je zverejňovaný iba obsah, pri starších číslach sú dostupné plné verzie ako samostatné súbory):

 

Ekonomika a spoločnosť, roč. XIX,  2018, č. 2

 

The Journal of Economics and Social Research, vol. XIX, 2018 No 2.

 

Barbora Mazúrová, Ján Kollár, Gabriela Nedelová   

Vybrané súvislosti pracovnej mobility na úrovni NUTS 2 na Slovensku  

The Context of Labor Mobility at NUTS 2 Level in Slovakia

 

Michal Ištok

Príležitosti využívania estónskej holdingovej spoločnosti v medzinárodnom daňovom plánovaní  

Opportunities to Use the Estonian Holding Company in International Tax Planning

 

Petra Gundová, Eva Vyletelová

Komparácia predikčnej schopnosti metód viacrozmernej diskriminačnej analýzy a logit a probit modelov    

Comparison of Prediction Reliability of Multiple Discriminant Analysis Methods and Logit and Probit Models

 

Ján Šebo, Daniel Danková

Vplyv zavedenia dôchodkového stropu na výšku starobných dôchodkov

Impact of retirement age fixation on the level of pension benefits in Slovakia

 

Maroš Malíček, Lenka Hájková

Logrolling a rozhodnutia v oblasti penzijného zabezpečenia 

Logrolling and Decision in Pension System

 

Natália Letková

Vplyv hospodárskych výkyvov na manažérske rozhodovanie  

The Impact of Economic Fluctuations on Managerial Decisionmaking

 

Marián Čvirik

Vybrané znaky generácie Y na trhu práce    

Selected Characters of Generation Y on the Labor Market

 

Peter Krištofík,  Lea Šlampiaková

Vývoj a aktuálne trendy treasury manažmentu  

Development and Current Trends in Treasury Management

 

Z vedeckého života/ From Scientific Life

Univerzita Mateja Bela sa hlási k hodnotám Magna Charta Universitatum  (Vladimír Hiadlovský)   

Matej Bel University is Proclaiming Magna Charta Universitatum

 

Prierezové kompetencie v inteligentných mestách a ich význam pre trh práce – medzinárodná vedecká konferencia (Ľudmila Elexová)   

Competences in Smart Cities – the Importance of Transversal Skills on the Labor Market - International Scientific Conference

 

Recenzia/ Book Review

Cestovný ruch osôb so zdravotným postihnutím (Radka Marčeková) 

Tourism of People with Disabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Staršie čísla:

Ekonomika a spoločnosť, číslo 2_2018.pdf (1. 4. 2019 14:23:22)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2018 (5. 3. 2019 11:40:02)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2017 (17. 9. 2018 9:09:57)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2017 (31. 8. 2018 9:37:24)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2016. (14. 8. 2017 10:33:50)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2016. (8. 11. 2016 9:11:01)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2015. (4. 10. 2016 15:10:22)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2015. (4. 10. 2016 15:10:10)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2014. (4. 10. 2016 15:09:52)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2014. (4. 10. 2016 15:09:32)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2013. (4. 10. 2016 15:09:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 4. 2019 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela