Archív časopisu

(v aktuálnom čísle je zverejňovaný iba obsah, pri starších číslach sú dostupné plné verzie ako samostatné súbory):

 

Ekonomika a spoločnosť, roč. XVIII, 2017, č. 2

 

The Journal of Economics and Social Research, vol. XVIII, 2017, No 2.

 

State/ Articles

Ľubica Lesáková, Andrea Ondrušová

Faktory ovplyvňujúce ziskovosť vo vybranom sektore malých a stredných podnikov v Slovenskej republike – empirická štúdia

Factors Determining Profitability in Selected Sector of Small and Medium Enterprises in the Slovak Republic – Empirical Study

 

Zuzana Závadská, Veronika Korenková

Využívanie inteligentných technológií pri pretypovaní výrobného systému podniku

Utilisation of Intelligent Technologies for the Production System Converting

 

Mária Kožárová, Ján Závadský

Identifikácia intenzity vplyvu vybraných organizačných inovácií na výkon manažérskych funkcií

Identifying the Intensity of the Impact of Selected Organizational Innovations on the Performance of Managerial Functions

 

Nikoleta Muthová, Beáta Mikušová-Meričková

Využitie alternatívnych mechanizmov pri financovaní kolektívnych  statkov

Using Alternative Mechanisms to Finance Public Goods

 

Peter Pisár, Ina Ďurčeková

Financovanie výskumu a vývoja z pohľadu nositeľov inovácií: Prípadová štúdia krajín Vyšehradskej skupiny

Financing of Research and Development in the Context of Innovatin Actors: Case Study of the Visegrad Group

 

Zuzana Huliaková, Zdenka Musová

Vnímanie dobročinného marketingu podnikmi

Slovak Businesses‘ Perceptions of Cause Related Marketing

 

Marian Gúčik, Andrea Orelová

Spotreba vo vnútornom cestovnom ruchu na Slovensku

Internal Tourism Consumption in Slovakia

 

Matúš Marciš, Marian Gúčik

Uplatňovanie systému kvality služieb v cestovnom ruchu na Slovensku    

Application of the Slovak Service Quality System in Tourism

 

vedeckého života/ From Scientific Life

Univerzita Mateja Bela si pripomína 25. výročie svojho založenia (Vladimír Hiadlovský)

Matej Bel University Recalls the 25th Anniversary of its Founding

 

Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomická teória a prax 2017

International Scientific Conference „Economic Theory and Practice 2017

 

Recenzie/ Book Review

 

Interkulturní specifika a cestovní ruch (Zuzana Zahradníčková)

Cross-cultural Particularities and Tourism

  

 

 

Staršie čísla:

Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2017 (17. 9. 2018 9:09:57)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2017 (31. 8. 2018 9:37:24)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2016. (14. 8. 2017 10:33:50)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2016. (8. 11. 2016 9:11:01)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2015. (4. 10. 2016 15:10:22)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2015. (4. 10. 2016 15:10:10)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2014. (4. 10. 2016 15:09:52)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2014. (4. 10. 2016 15:09:32)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2013. (4. 10. 2016 15:09:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2018 | Aktualizoval: Administrátor