Informácie pre uchádzačov

PRIHLÁŠKA na 3. stupeň - formulár

Témy dizertačných prác v AR 2021/2022 schválené v subkomisiách študijných programov:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

FINANCIE

 

Informácie k organizácii doktorandského štúdia na EF UMB (Povinnosti doktoranda krok za krokom od prijímacieho konania, rozhodnutia o prijatí,  zápisu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce, jún 2021)

Podrobné informácie pre uchádzačov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023 (15. 10. 2021 12:55:51)
Školitelia doktorandov - zoznam (12. 10. 2021 8:46:49)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid