Informácie pre uchádzačov

PODROBNÉ INFORMÁCIE k prijímaciemu konaniu na AR 2021/2022

 

PRIHLÁŠKA na 3. stupeň - formulár

 

Zoznam schválených školiteľov, ktorí môžu vypísať témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok TU

 

Témy dizertačných prác v AR 2021/2022 schválené v subkomisiách študijných programov:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

FINANCIE

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2021 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela