Informácie pre uchádzačov

PODROBNÉ INFORMÁCIE k prijímaciemu konaniu na AR 2021/2022

PRIHLÁŠKA na 3. stupeň - formulár

 

Informácie k organizácii doktorandského štúdia na EF UMB (Povinnosti doktoranda krok za krokom od prijímacieho konania, rozhodnutia o prijatí,  zápisu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce, jún 2021)

 

Zoznam schválených školiteľov, ktorí môžu vypísať témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok TU

Témy dizertačných prác v AR 2021/2022 schválené v subkomisiách študijných programov:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

FINANCIE

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 6. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid