Témy dizertačných prác

PRIHLÁŠKA na 3. stupeň - formulár


Témy dizertačných prác v AR 2022/2023 schválené v subkomisiách študijných programov:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

FINANCIE

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA


Témy dizertačných prác v AR 2021/2022 schválené v subkomisiách študijných programov:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

FINANCIE

 

Informácie k organizácii doktorandského štúdia na EF UMB (Povinnosti doktoranda krok za krokom od prijímacieho konania, rozhodnutia o prijatí,  zápisu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce, jún 2021)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid