Poplatky za PK

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3. stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):

Písomná prihláška                50,- €

Elektronická prihláška *        40,- €
* - týka sa len e-prihlášky podanej cez UMB

Poplatok za prijímacie konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom:

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ
Názov účtu:                  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:        SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:               SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 1033
ŠS (špecifický symbol):rodné číslo
Poznámka:                  meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín
Názov účtu:                  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:         SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):  1033
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo
 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Balážová Ingrid