Bakalárska štátna skúška

Bakalárska štátna skúška sa v akademickom roku 2018/2019 uskutoční v týchto termínoch určených Harmonogramom akademického roka 2018/2019:

 

 

Riadny termín

Opravný (náhradný) termín

Odovzdanie bakalárskej práce

najneskôr do 24. 5. 2019

najneskôr do 27. 6. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

(týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2018/2019 BŠS v riadnom termíne a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS)

Vloženie bakalárskej práce

do CR ZP

(až po odsúhlasení vedúcim ZP)

najneskôr do 24. 5. 2019

najneskôr do 27. 6. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

(týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2018/2019 BŠS v riadnom termíne a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS)

Prihlásenie sa na štátnu skúšku

cez AIS 2

najneskôr do 30. 5. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

Posudok vedúceho aj oponenta záverečnej práce bude zverejnený v AIS najmenej 5 kalendárnych dní pred obhajobou práce.

Termíny štátnej skúšky

17. 6. 2019 – 21. 6. 2019

19. 8. 2019 – 23. 8. 2019

 


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť bakalárskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní bakalárskej práce poskytne smerová katedra.

 


Kontrola originality: zaverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2.

 

Štátna skúška pre bakalárske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy BEM_D1n, CR_D1n, EMP_D1n, EMP_E1n, FBI_D1n, FBI_E1n, TM_D1n, VEM_D1n, PP_Man_D1n, PP_Man_E1n)

Bakalárska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce, súbornej ústnej skúšky z ekonómie a súbornej ústnej skúšky z vybraných povinných predmetov bakalárskeho študijného programu. Všetky súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa konajú v jeden deň.
TÉZY na bakalársku štátnu skúšku pre bakalárske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy), platné pre akademický rok 2018/2019 (nezmenené oproti predchádzajúcim rokom):
Cestovný ruch (CRD*, CRE*)
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (BEMD*)
Ekonomika a manažment podniku (EMPD*, EME*)   - Seminár k bakalárskej štátnej skúške
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBID*, FBIE*)
Regionálny rozvoj a verejná správa (RRVSE*)
Verejná ekonomika a služby (VESE*)
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť EKONÓMIA
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť Ekonómia v AJ


Vzorová šablóna bakalárskej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB Bc thesis EN.docx (8. 11. 2016 13:00:54)
Sablona_EF UMB Bc práca SJ.docx (8. 11. 2016 13:00:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia