Bakalárska štátna skúška

Bakalárska štátna skúška sa v akademickom roku 2021/2022 uskutoční v termínoch určených HARMONOGRAMOM AR 2021/2022:

 

Bakalárska štátna skúška Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Odovzdanie bakalárskej práce najneskôr do 20. 05. 2022

najneskôr do 24. 06. 2022
najneskôr do 08. 07. 2022 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2021/2022 BŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS

Vloženie bakalárskej práce do CRZP
(až po odsúhlasení vedúcim ZP)
najneskôr do 20. 05. 2022

najneskôr do 24. 06. 2022
najneskôr do 08. 07. 2022 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2021/2022 BŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS

Prihlásenie sa na štátnu skúšku cez AiS2 najneskôr do 31. 05. 2022 najneskôr do 08. 07. 2022
Termíny štátnej skúšky 20. 06. 2022 - 24. 06. 2022 15. 08. 2022 - 26. 08. 2022

 

Poznámky a upozornenia:

1. Bližšie informácie o odovzdaní bakalárskej práce poskytne smerová katedra.

2. Kontrola originality: záverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2.

3. Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť bakalárskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovenom termíne. Do stanoveného termínu prihlásenia sa na štátnu skúšku musí mať študent všetky študijné povinnosti splnené. Týka sa to aj študentov, ktorí majú v AR 2021/2022 udelený individuálny študijný plán.

4. Štátna skúška pre bakalárske študijné programy pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru.

 


 

Vzorová šablóna bakalárskej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-21 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

Vzorová šablóna bakalárskej práce

Vzorová šablóna bakalárskej práce (anglický jazyk)

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia