Inžinierska štátna skúška

Inžinierska štátna skúška sa v akademickom roku 2020/2021 uskutoční v termínoch určených HARMONOGRAMOM AR 2020/2021:
 

Inžinierska štátna skúška Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Odovzdanie diplomovej práce najneskôr do 16. 04. 2021

najneskôr do 25. 06. 2021
najneskôr do 09. 07. 2021 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2020/2021 IŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na IŠS

Vloženie diplomovej práce do CRZP
(až po odsúhlasení vedúcim ZP)
najneskôr do 16. 04. 2021

najneskôr do 25. 06. 2021
najneskôr do 09. 07. 2021 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2020/2021 IŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na IŠS

Prihlásenie sa na štátnu skúšku cez AiS2 najneskôr do 25. 04. 2021 najneskôr do 09. 07. 2021
Termíny štátnej skúšky 17. 05. 2021 - 21. 05. 2021 16. 08. 2021 - 27. 08. 2021

 

Poznámky a upozornenia:

1. Bližšie informácie o odovzdaní diplomovej práce poskytne smerová katedra.

2. Kontrola originality: záverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2.

3. Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť inžinierskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovenom termíneDo stanoveného termínu prihlásenia sa na štátnu skúšku musí mať všetky študijné povinnosti splnené. Týka sa to aj študentov, ktorí majú v AR 2020/2021 udelený individuálny študijný plán.

4. Štátna skúška pre inžinierske študijné programy pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy ERCR_D2n, EMMSP_D2n, EMMSP_E2n, MMP_D2n, MMB_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n)


Vzorová šablóna diplomovej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-19 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia