Inžinierska štátna skúška

Inžinierska štátna skúška sa v akademickom roku 2022/2023 uskutoční v termínoch určených HARMONOGRAMOM AR 2022/2023:
 

Inžinierska štátna skúška Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Odovzdanie diplomovej práce najneskôr do 20. 04. 2023

najneskôr do 23. 06. 2023
najneskôr do 07. 07. 2023 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2022/2023 IŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na IŠS

Vloženie diplomovej práce do CRZP
(až po odsúhlasení vedúcim ZP)
najneskôr do 20. 04. 2023

najneskôr do 23. 06. 2023
najneskôr do 07. 07. 2023 - týka sa LEN študentov,
ktorí sa zúčastnili v AR 2022/2023 IŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na IŠS

Prihlásenie sa na štátnu skúšku cez AiS2 najneskôr do 27. 04. 2023 najneskôr do 07. 07. 2023
Termíny štátnej skúšky 22. 5. 2023 – 26. 5. 2023 14. 8. 2023 – 25. 8. 2023

 

Poznámky a upozornenia:

1. Bližšie informácie o odovzdaní diplomovej práce poskytne smerová katedra.

2. Kontrola originality: záverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2.

3. Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť inžinierskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovenom termíneDo stanoveného termínu prihlásenia sa na štátnu skúšku musí mať študent všetky študijné povinnosti splnené. Týka sa to aj študentov, ktorí majú v AR 2022/2023 udelený individuálny študijný plán.

4. Štátna skúška pre inžinierske študijné programy pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru.


Vzorová šablóna diplomovej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-21 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

Vzorová šablóna diplomovej práce

Vzorová šablóna diplomovej práce (anglický jazyk)

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia