Zoznam riešených projektov 2012 - 2015

Väčšina projektov, riešených či už samostatne na katedre alebo v súčinnosti a spolupráci s inými katedrami a pracoviskami, sa realizovala v rámci priority základného výskumu a vo väzbe na akreditované študijné program, resp. v rámci multidisciplinarity podporovala projekty iných katedier z pohľadu špecializácie katedry a odboru. V centre pozornosti tak bolo hlavne postavenie podniku v procesoch transformácie, integrácie a globalizácie. V období rokov 2012 - 2015 sa na katedre riešili projekty uvedené v prílohe.

Riešené projekty - 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:00:58)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš