Úvod > Fakulta >

O fakulte

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej „EF UMB“) začala písať svoju históriu v roku 1964, keď Vysoká škola ekonomická v Bratislave otvorila v Banskej Bystrici svoje konzultačné stredisko. V roku 1973 sa transformovalo na detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej, z ktorého v roku 1977 vznikla piata fakulta Vysokej školy ekonomickej - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Jej vedecko-pedagogické zameranie sa odvíjalo od tradície a skúseností pri príprave odborníkov pre cestovný ruch a spoločné stravovanie. Okrem tradičného odboru sa na fakulte podľa požiadaviek praxe postupne formovali podmienky pre študijné zamerania orientované na sféru služieb, čo viedlo k širšej profilácii jej absolventov.

Zásadné kvalitatívne zmeny v ponuke ekonomického vysokoškolského vzdelávania ako reakciu na požiadavky trhu práce vyvolané transformáciou ekonomiky na trhový mechanizmus a jej otvorením sa svetu zaznamenala fakulta na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. 1. júla 1992 sa fakulta pod názvom Vysoká škola ekonomiky a služieb a cestovného ruchu spolu s Pedagogickou fakultou stali zakladajúcimi fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB).

Za roky svojej existencie prešla fakulta výraznými koncepčnými zmenami, ktoré sa vyznačovali progresivitou a inovatívnosťou. Na základe výsledkov akreditácie i viacerých prieskumov, patrí EF UMB k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským inštitúciám na Slovensku.

Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti ekonomických vied. Vo vybraných študijných programoch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. EF UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi EF UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, o čom svedčia aj štatistiky uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte UMB približne 1500 študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Ponúkané študijné programy sú zamerané na oblasť cestovného ruchu, ekonomiky a manažmentu podniku, financií, bankovníctva a investovania,  verejnej ekonomiky a teritoriálneho manažmentu.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti EF UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Na EF UMB sa riešia významné vedeckovýskumné projekty a rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov.

EF UMB sa významne angažuje pri riešení celospoločenských problémov praxe, nie len na úrovni mesta a regiónu, ale aj v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej a verejnej sféry či podnikateľskými subjektmi, čím aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti.

  

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať
Erudovaných a Flexibilných ekonómov,
ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2021 | Aktualizoval: Administrátor