2016 Historické hotely v Banskobystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji v poslednom období pribudli historické hotely vo Vígľaši a v Haliči. Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu 24. novembra 2016 navštívili obidva hotely, aby ich ako budúci profesionáli otestovali metódou prvého dojmu.

V Zámockom hoteli Grand Vígľaš**** získali informácie nielen o histórii a živote na zámku v minulosti, ale aj o jeho súčasnosti. Prezreli si priestory pre denných návštevníkov i ubytovaných hostí vrátane hotelových izieb. S manažérom hotela Ing. Tomášom Sokologorským (absolventom Ekonomickej fakulty UMB) diskutovali o prevádzke hotela a každodenných problémoch, ktoré je nevyhnutné riešiť. Hotel s vysokým štandardom poskytovaných služieb je z hlavnej prístupovej cesty ukrytý za bujnou vegetáciou a priestorovo neoznačený.

V Haliči zrekonštruovali renesančno-barokový zámok rodiny Forgáčovcov na zámocký hotel Galicia Nueva****. Sprievodca a marketingová manažérka hotela nám sprostredkovali zaujímavé informácie o histórii i súčasnom využívaní zámku. Hotelové izby sú zariadené v barokovom štýle. Impozantne pôsobí zámocká dvorana vytvorená prekrytím štvorcového nádvoria zámku, ktorá tvorí najväčší priestor na usporiadanie gastronomických podujatí.

V obidvoch hoteloch sme oceňovali snahu o rekonštrukciu a zachovanie objektov, ako aj ich zameranie na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu s vytvorením príjemnej atmosféry pre hostí. V hoteli Grand Vígľaš sme testovali malé občerstvenie, v hoteli Nuevea Galicia zase obed. Istým problémom v obidvoch hoteloch je ubytovacia kapacita a zariadenie izieb tzv. twins posteľami, ktoré limitujú ubytovanie dvoch nezávislých hostí v prípade väčších gastronomických a kongresových podujatí. Záverečné hodnotenie exkurzie poukázalo na klady a nedostatky luxusných, a predsa veľmi odlišných zámockých hotelov, a to aj z pohľadu zamestnancov prvého kontaktu so zákazníkom.

Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili v Lučenci, aby sme navštívili zrekonštruovaný objekt neologickej synagógy vybudovanej v prvej tretine 20. storočia. Pri pohľade na zdevastovaný objekt v období minulého režimu, sme žasli nad výsledkom zrekonštruovaného objektu, ktorý má multifunkčné kultúrno-spoločenské využitie. Ide o reprezentačné priestory, aké nemá ani veľa krajských miest. Dôležité je, aby sa toto centrum nestalo len muzeálnym objektom, ale aby sa jeho terajší správca stal skutočným manažérom jeho efektívneho využívania.

Prínosom exkurzie bolo nielen spoznanie nových objektov využívaných v cestovnom ruchu, ale aj overenie si teoretických poznatkov získaných štúdiom vyučovacích predmetov v študijnom programe ekonomika a riadenie cestovného ruchu.

Ing. Matúš Marciš, interný doktorand v odbore cestovný ruch na EF UMB


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš