Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky >

Výška ŠKOLNÉHO v AR 2023/2024

Smernica č. 7/2022 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2023/2024


Výška školného na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/2024 - BAKALÁRSKE štúdium

 

a) Výška školného za EXTERNÉ bakalárske štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2023/2024

ekonomika a manažment podniku 1. stupeň (Bc.) 700 EUR
manažment (miesto štúdia Poprad) 1. stupeň (Bc.) 700 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2023/2024 v dennej forme bakalárskeho štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 1.300 EUR
za súbežné štúdium 1.300 EUR

 

Poznámka:
Štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku je pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2023/2024 počas štandardnej dĺžky štúdia bezplatné.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 1. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia