Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky >

Výška ŠKOLNÉHO v AR 2022/2023

Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023


Výška školného na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2022/2023

 

a) Výška školného za EXTERNÉ štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2022/2023

ekonomika a manažment podniku 1. stupeň (Bc.) 700 EUR
manažment (miesto štúdia Poprad) 1. stupeň (Bc.) 700 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2022/2023 v dennej forme štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 900 EUR
za súbežné štúdium 900 EUR

 

c) Výška školného za štúdium študijného programu uskutočňovaného výlučne v inom ako v štátnom jazyku v akademickom roku 2022/2023:

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku 200 EUR

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 1. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia