Výška ŠKOLNÉHO v AR 2022/2023

Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023

 

Výška školného na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2022/2023


a) Výška školného za EXTERNÉ štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2022/2023

Názov študijného programu Stupeň Výška školného
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 2. stupeň (Ing.) 800 EUR
podnikové manažérske systémy (miesto štúdia Poprad) 2. stupeň (Ing.) 800 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2022/2023 v dennej forme štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 900 EUR
za súbežné štúdium 900 EUR

 

c) Výška školného za štúdium študijného programu uskutočňovaného výlučne v inom ako v štátnom jazyku v akademickom roku 2022/2023:

financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku 200 EUR

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 1. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia