Výška ŠKOLNÉHO v AR 2023/2024

Smernica č. 7/2022 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2023/2024

 

Výška školného na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/2024 - inžinierske štúdium


a) Výška školného za EXTERNÉ inžinierske štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2023/2024

Názov študijného programu Stupeň Výška školného
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 2. stupeň (Ing.) 800 EUR
podnikové manažérske systémy (miesto štúdia Poprad) 2. stupeň (Ing.) 800 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2023/2024 v dennej forme inžinierskeho štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 1.300 EUR
za súbežné štúdium 1.300 EUR

 

Poznámka:
Štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku je pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2023/2024 počas štandardnej dĺžky štúdia bezplatné.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 1. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia