Cestovný ruch

Absolvent ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu cestovného ruchu. Má prierezové vedomosti z cestovného ruchu interdisciplinárneho charakteru, ktoré mu umožňujú analyzovať sektor cestovného ruchu, realizovať výskum, formulovať riešenie ekonomických a manažérskych problémov s dôrazom na udržateľný, zodpovedný a inteligentný rozvoj cestovného ruchu, uplatňovať inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovnom ruchu v prostredí medzinárodného manažmentu cestovného ruchu a vytvárať nové vedecké poznatky.

Absolvent študijného programu cestovný ruch je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na základe cielenej rešerše domácej a zahraničnej vedeckej literatúry a jej kritického hodnotenia dokáže identifikovať vedecké problémy cestovného ruchu, formulovať výskumné otázky a zostaviť výskumný dizajn. Ovláda postupy vedeckej práce, dokáže identifikovať výskumnú medzeru a primerane aplikovať inovatívne postupy. Dokáže formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a aplikovať primerané kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu pri riešení vedeckých problémov cestovného ruchu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, verifikovať a implementovať primerané výskumné postupy v medzinárodnom prostredí.

Vyznačuje sa nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré dokáže aplikovať na predmete skúmania cestovného ruchu v závislosti od meniacich sa podmienok. Výsledky svojho skúmania dokáže prezentovať pred odbornou komunitou doma a v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetencii publikuje v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci rešpektuje spoločenské, vedecké a etické súvislosti. Dokáže zaujať svoj postoj k aktuálnym problémom rozvoja cestovného ruchu, určiť zameranie výskumu, koordinovať výskumný tím. Získané poznatky dokáže uplatniť v edukačnom procese a v praxi, a tak prispieť k rozvoju cestovného ruchu v národnom i medzinárodnom kontexte.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid