Cestovný ruch

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Cestovný ruch obohacuje poznatky a skúsenosti získané predchádzajúcim štúdiom o metódy vedeckého výskumu, dokáže logicky a vecne argumentovať a svoje názory obhajovať pred vedeckou a odbornou verejnosťou. Poznanie konfrontované s výskumom domácich a zahraničných odborníkov prezentuje v recenzovaných publikáciách na národnej a medzinárodnej úrovni a na vedeckých podujatiach.

Syntézou nových a komplexných myšlienok založených na doterajšom poznaní a kritickej analýze je absolvent spôsobilý samostatne navrhovať a formulovať výskumné problémy podnikovo-hospodárskeho, regionálneho a národohospodárskeho charakteru. Schopnosť posúdiť a kriticky zhodnotiť zložité podnikovo-prevádzkové a riadiace procesy a dôsledky prijatej legislatívy vrátane vplyvov politického, ekonomického a sociálneho prostredia mu umožňujú originálne riešenia problémov a nachádzanie nových alternatív. Využitím metód kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu vie riešiť komplexné problémy cestovného ruchu na mikro-, mezo- a makroúrovni.

Oprávnenosť na vykonávanie samostatnej tvorivej a výskumnej práce ho predurčuje na uplatnenie sa v riešiteľských projektových tímoch, vo výskumných a akademických pracoviskách, ako aj v manažovaní trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, v profesijných orgánoch a zväzoch, vyšších manažérskych funkciách vo veľkých podnikoch cestovného ruchu na národnej a medzinárodnej úrovni.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2017 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš