Ekonomika a manažment podniku

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Ekonomika a manažment podniku ovláda vedecké metódy riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu, disponuje poznatkami potrebnými na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu v prospech ekonomiky podniku. Má široké vedomosti z teórie makro - i mikroekonómie a z podnikovohospodárskej náuky.

Vie analyzovať makroekonomické podmienky vytvárajúce predpoklady rozvoja podnikania. Ovláda nové trendy v podnikovom manažmente, je schopný vytvoriť a implementovať model kompetentnosti v manažmente. Osvojil si hlavné znaky a prvky globálneho manažmentu. Pozná moderné metódy a techniky strategického riadenia podniku v procese globalizácie. Ovláda exaktné prístupy k riadeniu marketingových aktivít podniku. Má široké vedomosti z projektového manažmentu a manažmentu kvality.

Ovláda moderné metódy a nástroje finančného manažmentu podniku v súčasnej ekonomickej praxi a spôsoby určovania hodnoty podniku. Vie aplikovať matematicko-štatistické metódy pri tvorbe ekonomicko-matematických modelov a analýze ekonomických procesov v podniku. Na základe získaných poznatkov je schopný prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia a predpovedať vývoj skúmaného javu. S ohľadom na tému dizertačnej práce si osvojí metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce v cudzom jazyku.

Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ riešenia problému hospodárskej praxe. Schopnosť rozvíjať teóriu, využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje aj na prácu vysokoškolského učiteľa, vedúceho tímu tvorivých zamestnancov v národných a medzinárodných projektových, poradenských organizáciách a transnacionálnych korporáciách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2017 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš