Ekonomika a manažment podniku

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku preukazuje hlboké systematické porozumenie viacerým oblastiam ekonomiky a manažmentu podniku (podnikové manažérske systémy, manažérske financie, marketingový manažment podniku, vodcovstvo, udržateľné podnikanie), ktoré mu slúži ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov. Ovláda a je schopný zvoliť a použiť primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v ťažiskových oblastiach súvisiacich so zameraním študijného programu.

Absolvent dokáže na základe cielenej, myšlienkovo rozmanitej, avšak kritickej rešerše formulovať výzvy pre vedecké poznanie, identifikovať vedecké problémy, formulovať výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Ovláda základné prístupy vedeckej práce, dokáže identifikovať informačné zdroje a pri ich využívaní primerane aplikovať disponibilné informačné systémy. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať, verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy výskumu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy, pričom reflektuje aktuálne trendy v skúmaných oblastiach, požiadavky hospodárskej praxe a najnovšie poznatky o spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, etike a ekologickom konaní.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré aplikuje v dynamicky sa meniacich podmienkach. Preukazuje schopnosť prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja vo svojej oblasti pred odbornou komunitou na Slovensku aj v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch, vrátane evidovaných vo vybraných medzinárodných profesijných databázach. Dokáže zaujať a obhájiť postoje k aktuálnym problémom v relevantných oblastiach súvisiacich s realizovaným výskumom. Vo svojej vedeckej práci zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu aplikuje individuálne alebo vo výskumnom tíme, nadobudnuté výsledky výskumu a nové poznanie aplikuje a transferuje do pedagogického procesu a do manažérskej praxe. Tým výrazne prispieva k rozvoju a spoločenskému pokroku nielen vo vedeckom výskume, ale aj v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku sa dostatočne pripraví predovšetkým na budúcu vedecko-výskumnú a akademickú činnosť, môže sa však úspešne uplatniť aj manažérsky vo výskumných a poradenských inštitúciách, v multinacionálnych korporáciách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid