Financie

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Financie ovláda vedecké metódy riešenia teoretických a praktických problémov v oblasti financií, bankovníctva a investovania. Uplatňuje systematický prístup pri využívaní získaných vedomostí a zručností, ktoré mu umožňujú efektívne pôsobiť na manažérskej funkcii v praxi, ale aj v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na podnikateľské a verejné financie, medzinárodné financie, centrálne a komerčné bankovníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo, finančné trhy, analýzy a prognózy vo financiách. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Je schopný tvorivým spôsobom zavádzať nové poznatky v pedagogickej, širšej hospodárskej i spoločenskej praxi a podieľať sa na tvorbe koncepcií ekonomického rozvoja s dôrazom na oblasť financií, riešiť náročné originálne výskumné úlohy a prezentovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách rešpektovaných národnou i medzinárodnou vedeckou komunitou. Vie aplikovať kvantitatívne metódy pri tvorbe ekonomických modelov a analýze ekonomických procesov. Na základe získaných poznatkov je schopný konštruktívne kriticky analyzovať, komplexne vyhodnotiť skúmaný jav, predpovedať jeho vývoj a prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia. Dokáže uplatniť možnosti moderných informačných technológií v teórii i praxi odboru.

S ohľadom na tému dizertačnej práce si osvojí špecifické metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať špecializované poznatky v teórii a praxi. Využitím špecializovaných zručností a techník relevantných k riešenej téme, schopnosťou rozvíjať nové myšlienky s originálnym vkladom do rozvoja vedného odboru Financie a integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže uplatňovať komplexné a nové strategické prístupy v riešení výskumnej úlohy.

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Financie sa uplatní na výskumných pracoviskách doma i v zahraničí, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ riešenia problému hospodárskej praxe. Schopnosť rozvíjať teóriu, využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje aj na prácu vysokoškolského pedagóga. Dokáže sa v plnej miere uplatniť tiež na vedúcich manažérskych, strategicko-plánovacích a analytických pozíciách v organizačných zložkách súkromného i verejného sektora súvisiacich predovšetkým s financiami, bankovníctvom a investovaním na rôznych úrovniach v národných i nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2017 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš