Financie

Študijný program financie je založený na získaní vedomostí, zručností a kompetencií vo financiách na úrovni, ktoré umožnia absolventom efektívnu komunikáciu s národnou i nadnárodnou vedeckou a odbornou komunitou vo všetkých sektoroch národného hospodárstva.

VEDOMOSTI: Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu financie ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu pre riešenie problémov v oblasti finančnej teórie, bankovníctva a finančnej ekonómie, finančného manažmentu, verejných financií, ekonómie a manažmentu inovácií, kvantitatívnych financií a finančnej makroekonometrie.

ZRUČNOSTI: Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na rôzne oblasti financií. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti absolvent dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať zodpovedajúce metódy výskumu. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Dokáže aplikovať kvantitatívny aparát v oblasti teoretických i aplikovaných financií na mikro aj makro úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Absolvent si osvojí špecifické metódy vedeckej práce, nadobudne schopnosť aplikovať špecializované poznatky v teórii a praxi. Využitím špecializovaných zručností a techník relevantných k riešenej téme, schopnosťou rozvíjať nové myšlienky s originálnym vkladom do rozvoja vedného odboru Ekonómia a manažment a integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže uplatňovať komplexné a nové strategické prístupy v riešení výskumnej úlohy.

KOMPETENCIE: Absolvent študijného programu financie je schopný na základe získaných poznatkov nielen konštruktívne kriticky analyzovať a komplexne vyhodnotiť skúmaný jav, ale aj predpovedať jeho vývoj a prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia. Je schopný tvorivým spôsobom zavádzať nové poznatky v pedagogickej, širšej hospodárskej i spoločenskej praxi a podieľať sa na tvorbe koncepcií ekonomického rozvoja s dôrazom na oblasť financií, riešiť náročné originálne výskumné úlohy a prezentovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách rešpektovaných národnou i medzinárodnou vedeckou komunitou. Vďaka svojmu nezávislému, kritickému, analytickému a koncepčnému mysleniu dokáže výsledky svojho výskumu prezentovať doma aj v zahraničí. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných inštitúciách celosvetového i regionálneho charakteru pri hľadaní teoretických poznatkov ako základu riešenia problému hospodárskej praxe. Schopnosť rozvíjať teóriu a využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje aj na akademickú prácu. Dokáže sa v plnej miere uplatniť tiež na vedúcich manažérskych, strategicko-plánovacích a analytických pozíciách v organizačných zložkách súkromného i verejného sektora súvisiacich s financiami na rôznych úrovniach v národných i nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách. Absolvent má kompetencie publikovať články v časopisoch medzinárodnej kvality, riešiť problémy v oblasti financií na medzinárodnej úrovni a diskutovať o vedeckých metódach a dosiahnutých výsledkoch v oblasti financií na medzinárodných fórach a online vedeckých platformách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid