Verejná ekonomika a politika

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Verejná ekonomika a politika má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v oblasti verejnej ekonómie, ekonomiky, politiky a služieb. Ovláda vedecké metódy práce, ktoré je schopný samostatne tvorivo využívať vo vedecko-výskumnej činnosti a v náročnej praktickej koncepčnej činnosti. Má hlboké poznatky, chápe širšie vzťahy a ovláda sofistikované metódy a postupy vedy a výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám.

Absolvent preukazuje schopnosti s akademickou integritou koncipovať, navrhovať, zavádzať a prispôsobovať rozsiahly výskumný proces, pričom je schopný vytvoriť a ponúkať vlastné riešenia problémov v oblasti verejného sektora vychádzajúce z teoretického poznania problému. Počas štúdia publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ktoré podrobuje domácej i medzinárodnej oponentúre na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch. Počas štúdia vytvorí ucelené kvalifikačné dielo, ktoré pôvodným výskumom prispeje k rozšíreniu a posunu hraníc poznania.

Absolvent je schopný identifikovať a kriticky analyzovať problém, vyhodnocovať výsledky svojho výskumu a syntézy nových a komplexných riešení a myšlienok s aplikáciou nielen v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi. Je schopný efektívne pracovať s najnovšími svetovými poznatkami a prístupmi, chápať smery rozvoja vedy a výskumu v študovanej oblasti a testovať možnosti aplikácie medzinárodných skúseností do vlastného výskumu. V oblasti komunikačných zručností absolvent zvláda odbornú diskusiu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Je schopný argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia.

Absolvent tretieho stupňa štúdia nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedecko-výskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ich uplatnenie je žiaduce pri vývoji nových produktov a systémov vo verejnom sektore, v organizáciách zaoberajúcich sa riadením a implementáciou nových verejných politík a schém. Môžu nájsť uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2017 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš