Verejná ekonomika a politika

Absolvent ovláda súčasný stav poznania v odbore Ekonómia a manažment s dôrazom na teóriu verejnej ekonómie a politiky v medzinárodnom kontexte. Má schopnosť systematicky rozumieť vzájomným vzťahom a súvislostiam fungovania verejného, súkromného a neziskového sektora v ekonomike (Makroekonómia, Mikroekonómia). Chápe dôvody štátnych intervencií, t. j. obsah odvetví verejného sektora (čo?). Pozná spôsoby realizácie štátnych intervencií, t. j. ekonomiku a manažment odvetví verejného sektora (ako?). Rozumie distribučným súvislostiam štátnych intervencií (pre koho?), aj princípom rozhodovania o realizácii štátnych intervencií (ako sa rozhoduje vo verejnom sektore?). Uvedené základné otázky verejnej ekonómie vedecky rieši v súlade s aktuálnym stavom poznania osvojením si zručností a metód vedeckého výskumu (Metodológia a etika vedeckej práce 1, 2, Kvantitatívne metódy vo verejnej politike) a interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia, Ekonomika a manažment verejných služieb), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Verejná politika, Hodnotenie programov verejných politík, Občianska spoločnosť), systéme verejných financií (Verejné financie) na všetkých úrovniach verejnej správy (Miestna a regionálna ekonomika a politika, Verejná správa a regionálny rozvoj). Absolvent ovláda vedecké metódy práce, ktoré je schopný samostatne a tvorivo využívať vo vedecko-výskumnej činnosti a v náročnej praktickej koncepčnej činnosti. Má hlboké poznatky, chápe širšie vzťahy a ovláda sofistikované metódy a postupy vedy a výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám. Absolvent preukazuje schopnosti s akademickou integritou koncipovať, navrhovať, zavádzať a prispôsobovať rozsiahly výskumný proces, pričom je schopný vytvoriť a ponúkať vlastné riešenia problémov v oblasti ekonomiky verejného sektora a verejnej politiky vychádzajúce z teoretického poznania problému (Aktívne zapojenie do vedecko-výskumných projektov).

Počas štúdia publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ktoré podrobuje domácej i medzinárodnej oponentúre na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch (Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality, Publikačné výstupy). Počas štúdia vytvorí ucelené kvalifikačné dielo (Projekt dizertačnej práce k dizertačnej skúške, Dizertačná práca), ktoré pôvodným výskumom prispeje k rozšíreniu a posunu hraníc poznania problémov verenej ekonomiky a politiky.

Absolvent je schopný identifikovať a kriticky analyzovať problém, vyhodnocovať výsledky svojho výskumu a syntézy nových a komplexných riešení a myšlienok s aplikáciou nielen v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi.

V oblasti komunikačných zručností absolvent zvláda odbornú diskusiu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách (Aktívne vystúpenie na konferenciách). Je schopný konzultovať, argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia v internom aj externom prostredí (Zahraničná vedecká mobilita) . Absolvent počas doktorandského štúdia aktívne rozvíja prierezové zručnosti ako analytické myslenie, digitálne zručnosti, komunikačné a interpersonálne zručnosti, kreativitu a kognitívne zručnosti, ktoré mu pomôžu nájsť uplatnenie, ako v akademickom sektore, tak aj mimo neho.

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedeckovýskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ktorých uplatnenie je žiaduce pri vývoji nových produktov a systémov v ekonomike verejného sektora, implementácii nových verejných politík a schém podporujúcich spoločenský pokrok založený na vedomostiach. Absolvent nájde uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid