ZARADENIE na inžiniersku štátnu skúšku - MÁJ 2021

Zaradenie študentov na inžinierske štátne skúšky v mesiaci MÁJ 2021 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS2 ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier: 


POKYNY pre študentov

Do budovy je povolený vstup študentovi, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak predloží doklad, ktorý preukazuje jednu zo skutočností uvedených v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

  • študent je povinný  dostaviť sa  pol hodinu pred konaním obhajoby,
  • študent sa pri vstupe do budovy preukáže na vrátnici potvrdením a ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA) a následne sa zapíše do knihy návštev,
  • pri vstupe do budovy musí mať respirátor, rukavice a vlastné pero,
  • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
  • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať IŠS prezenčne, je povinný o tejto skutočnosti informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností.


EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU 

EMMSP, MMB, MMP

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia